Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Nahoru

Formuláře ke stažení

Informace k poplatku ze psů

- na základě Obecně závazné vyhlášky obce Hamr č. 2/2019, o místním poplatku ze psů má každý držitel psa povinnost platit místní poplatek ze psů
- poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost
- poplatek se platí ze psů starších tří měsíců

Sazba poplatku za kalendářní rok:
- Kč 100,00 za prvního psa
- Kč 150,00 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Splatnost poplatku:
- do 30. 4. příslušného kalendářního roku

Uvedené informace jsou pouze základní, více informací lze získat na Obecním úřadě Hamr v době úředních hodin. Další podrobnosti získáte též v Obecně závazné vyhlášce obce Hamr č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která je zveřejněna v sekci OBECNÍ ÚŘAD – Platné obecně závazné vyhlášky obce

K ohlášení poplatkové povinnosti lze využít uvedený tiskopis.

Informace k poplatku z pobytu

V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 9. 12. 2019 Zastupitelstvem obce Hamr
vydána Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu s datem účinnosti od 1. ledna 2020.

Poplatek z pobytu je zcela nový místní poplatek, který vychází ze zrušeného místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

- Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená.
- Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
- Příklady plátce poplatku: hotel, motel, penzion, soukromé byty, ateliéry atd., bez ohledu na to, zda je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení.
- Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
- Sazba poplatku: 15,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
- Ohlašovací povinnost: plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy zahájil činnost spočívající v poskytování úplatného pobytu
- Evidenční povinnost - Obsah evidenční knihy:
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.
Do evidenční knihy zapisuje údaje (dle § 3g zákona č. 565/1990 Sb.) týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
- Platební povinnost
2x ročně – do 15 dnů od skončení kalendářního pololetí
(tj. do 15. července za období leden až červen, za období červenec až prosinec do 15. ledna následujícího roku)
- Osvobození
Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.

Zde jsou uvedeny pouze stručné informace, více informací získáte na Obecním úřadě Hamr v době úředních hodin nebo v Obecně závazné vyhlášce obce Hamr č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu, kterou doporučujeme před vyplněním formulářů pozorně přečíst.

V přiloženém odkazu jsou tyto tiskopisy:
- ohlášení poplatkové povinnosti
vyúčtování místního poplatku 
Vzhledem k dotazům ze strany některých ubytovatelů uvádíme stručný jednoduchý příklad, jak poplatek vypočítat.

 

 
 
© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení