Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Územní plán Hamr

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 1. zpráva o uplatňování 2017 - 2021

Pořizovatel předložil Zastupitelstvu obce Hamr Zprávu o uplatňování Územního plánu Hamr dle § 55 stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hamr byla schválena Zastupitelstvem obce Hamr dne 01.12.2021 usnesením č. 260/2018-2022.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Hamr pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup dle § 165, odst. (3) stavebního zákona.

Zpráva o uplatňování ÚP Hamr za období 2017-2022pdfdokument

 
ÚZEMNÍ STUDIE HAMR - zastavitelná plocha Z4
Dne 01.09.2021 byla pořizovatelem (Městský úřad Třeboň) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti.

Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.

Dokumentace je dostupná zde
zipÚzemní studie Hamr - zastavitelná plocha Z4

 

ÚZEMNÍ STUDIE HAMR - zastavitelná plocha Z2

Dne 23.02.2021 byla pořizovatelem (Obec Hamr) schválena možnost využití územní studie dle § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Následně byl proveden zápis do evidence územně plánovací činnosti.

Zpracovatelem územní studie je Ing. arch. Milan Hrádek.
Dokumentace je dostupná zde: zipÚzemní studie Hamr - zastavitelná plocha Z2

 


 

V současné době je platný Územní plán Hamr, který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Hamr č. 286/2014-2018 ze dne 11. 9.2 017, vydán formou opatření obecné povahy dne 20. 9. 2017 s nabytím účinnosti dne 5. 10. 2017.

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Hamr
Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, že platná územně plánovací dokumentace je uložen u:

• Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování;
• Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň;
• obce Hamr;
• Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.


ÚZEMNÍ PLÁN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

pdfKoordinační výkres
pdfHlavní výkres
pdfVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
pdfVýkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdfVýkres základního členění území
pdfVýkres širších vztahů
pdfTextová část


zipÚzemní plán komplet (*.ZIP)

© 2023 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení