Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Hamr

2. Důvod a způsob založení

Obec Hamr vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Obec má volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční, kontrolní a kulturní.

Finanční výbor:
Bc. Andrea Tondlová – předsedkyně výboru, zastupitelka
Jaroslava Hamerníková – členka výboru, zastupitelka
Jiří Čapek – člen výboru, zastupitel

Kontrolní výbor:
Milan Tesař – předseda výboru, zastupitel
Antonín Hraše – člen výboru
Jiří Zajíček – člen výboru

Kulturní výbor:
Kateřina Nováková – předsedkyně výboru, zastupitelka
Petra Jindrová – členka výboru

Lucie Tesařová – členka výboru

4. Kontaktní spojení

Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí
Telefon: 384 797 236
Mobilní telefon: 725 467 763

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: ou-hamr.cz
ID Datové schránky: 5nrb3bb

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla
Kancelář OÚ: 384 797 236, mobil 725 467 763
Starosta: 736 607 775

4.5 Adresa internetové stránky
ou-hamr.cz

4.6 Adresa podatelny
Obec Hamr
Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí

4.7 Elektronická adresa podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka
ID Datové schránky: 5nrb3bb

5. Případné platby lze poukázat

 
Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:
Číslo účtu: 0603172389/0800
Banka: Česká spořitelna a. s.

6. IČO

00666378

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska

8.2 Rozpočet
Rozpočet obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:
• ústně – v kanceláři úřadu
• písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obec Hamr
Hamr 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí
• e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• telefonicky na tel. čísle: 384 797 236
(kontakty)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

   •  Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
   •  Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
   •  Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
   •  Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
   •  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
   •  Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
   •  Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
   •  Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
   •  Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

   •  Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
   •  Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

   •  o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

   •  kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

   •  Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
   •  Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
   •  Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
   •  Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

   •  Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
    1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
    2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
    3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
   •  Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
    1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
    2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
    3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
   •  Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
   •  Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
    1. probíhajícím trestním řízení,
    2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
    3. plnění úkolů zpravodajských služeb
    4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
    5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
   •  Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
    1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
    2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
    3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
    4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
    5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
   • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

   Žádost o poskytnutí informace se podává
   1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
   2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
   Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

   •  označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
   •  musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
   •  musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   •  je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
   •  musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
   •  neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
    1.  brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
    2.  v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
    3.  v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

   •  Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
   •  Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
    1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
    2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
   •  Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

   •  pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
   •  proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

   •  odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

  •  o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  •  ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  •  proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem podání a podnětů

10.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

10.2
Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

• zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
• prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
• vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
• zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
• nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
• zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
• nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
• zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
• zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
• zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
• Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
• zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
• zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
• zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
• zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
• zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

11.2 Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu – více

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

Licence nebyly poskytnuty.

16. Popisy úkonů orgánu veřejné moci – životní situace

 Životní situace

17. Formuláře

Formuláře

18. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

• Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
• Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
• Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
• Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost
• Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
• Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
• Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
• O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
• Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

© 2024 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení