Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci

cr1

Zpracování nového územního plánu

 

Zastupitelstvo obce Hamr, dle ust. § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následujících ustanovení správního řádu a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti svým usnesením ze dne 11. 9. 2017 vydalo ÚZEMNÍ PLÁN HAMR (formou opatření obecné povahy).

Veřejné projednání

Dne 9. 5. 2017 (úterý) v 15:00 hodin se bude konat veřejné projednání o návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMR na Obecním úřadě Hamr (Hamr č. p. 47, 378 06 Suchdol nad Lužnicí).

pdfdokument VV vyhláška
zipnávrh

 


 

Vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Hamr není reálné, zveřejnit jej na úřední desce v tištěné podobě.
Ve lhůtě počínající dnem doručení této veřejné vyhlášky a končící dnem 22. 6. 2016 je možné se s návrhem Územního plánu Hamr seznámit

v tištěné podobě:

- na Městskému úřadě v Třeboni, odboru územního plánování a stavebního řádu, Palackého nám. 46/II, Třeboň 379 01, 1. patro, v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel 384 342 169)

- na Obecnímu úřadě Hamr, v době úředních hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel. 384 797 236)

v elektronické podobě:

- na webových stránkách Městského úřadu Třeboň: zde

- nebo na webových stránkách obce Hamr v tomto článku.


pdfNávrh Územního plánu Hamr - veřejná vyhláška

zipNávrh Územního plánu Hamr - dokumenty 

 

pdfZpracování nového územního plánu obce Hamr - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

pdfZadání územního plánu Hamr

Návrh Zadání územního plánu Hamr schválilo Zastupitelstvo obce Hamr na svém jednání dne 24. 6. 2015, usnesením č. 94/2014 – 2018.

pdfPravidla GP Jihočeského kraje

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení