Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci

cr1

Územní plán Hamr

V současné době je platný Územní plán Hamr.

 

 

AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMR

Probíhají práce na aktualizaci Územního plánu Hamr.

Byla zpracována Zpráva o uplatňování ÚP Hamr, která se v tuto chvíli projednává s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hamr
Mapové podklady

Územní plán Hamr je uložen u:

- Pořizovatele – Městský úřad Třeboň, Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování
- Stavebního úřadu Městského úřadu Třeboň
- obce Hamr
- Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení územního plánování, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic


ÚZEMNÍ PLÁN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Grafická část 

Koordinační výkres
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres základního členění území
Výkres širších vztahů

Textová část

Výrok
Odůvodnění

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení