Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Články

Kotlíkové dotace - základní informace

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.
" Zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou uvedeny i kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci žádostí na starost a kteří zodpoví případné dotazy týkající se podání žádosti.

pdfPozvánka na seminář "Kotlíkové dotace" 15.12.2015

pdfInformace pro Jihočeský kraj

Finanční podpora na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektu Jihočeského kraje, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. V jeho gesci je finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům - fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území Jihočeského kraje. Podpora fyzickým osobám bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až do určitého budoucího data.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- tepelné čerpadlo,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
- "mikro" energetické opatření.

Dotazník: http://www.kraj-jihocesky.cz/dotazniky/dotaznik_kotlikovedotace.php

Příklad, jak správně pořídit fotografie starého zdroje tepla (kotle) před jeho vyjmutím z otopné soustavy a vzor Dokladu o likvidaci kotlového tělesa jsou k dispozici na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_3

© 2013 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení